Regulamin Konkursu KAPITAN HACKathON
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
pn. KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja ARCHITECTSPL z siedzibą w Szczytnie, ul. Stanisława Staszica 46, 12‐100 Szczytno, KRS: 0000452020, NIP: 7451843951, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs trwa od 29.03.2021 r. do 25.05.2021 r. do godziny 12:00.
 3. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Miasta Kołobrzeg poprzez dedykowaną platformę do komunikacji zdalnej w trybie online.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Informacje o Konkursie, jak i niniejszy Regulamin, dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: opendata.gis.kolobrzeg.pl oraz gis.kolobrzeg.pl
 8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora oraz Urząd Miasta Kołobrzeg – realizatora projektu. Zasady przetwarzania danych osobowych stanowi § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest stworzenie inteligentnych rozwiązań (w formie programu, aplikacji mobilnej bądź www oraz prezentacji Power Point lub innej przedstawiającej pomysł wykorzystania danych udostępnionych w konkursie) wykorzystujących ogólnodostępne otwarte dane z zasobów Miasta Kołobrzeg (Kołobrzeskie Otwarte Dane) i odpowiadających na potrzeby społeczne miasta, przedstawione w Katalogu problemów i wyzwań miejskich (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Dane do tworzenia programów lub aplikacji będą dostępne pod adresem opendata.gis.kolobrzeg.pl.

§ 3
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być: Studenci uczelni wyższych Uczniowie szkół średnich oraz podstawowych z terenu całego kraju.
 2. Praca Konkursowa musi być przygotowana przez zespół złożony z od 2 do 6 osób. Zespoły mogą być mieszane tj. składać się ze Studentów i Uczniów szkól średnich lub podstawowych lub składać się wyłącznie ze Studentów, wyłącznie z Uczniów szkół średnich lub wyłącznie z Uczniów szkół podstawowych. Zachęca się jednak, aby celem wymiany doświadczeń oraz zwiększenia kreatywności, tworzyć zespoły mieszane (Studenci z Uczniami szkół podstawowych i/lub Uczniami szkół średnich), które będą premiowane dodatkowymi punktami.
 3. Powstanie zespołów mieszanych jest możliwe wyłącznie w przypadku zgłoszenia się do Konkursu Studentów. Organizator nie ma wpływu na frekwencję Uczestników Konkursu, w tym zgłoszenia się Studentów i nie gwarantuje ich udziału w Konkursie. Nie gwarantuje również, że zgłoszone zespoły Studentów będą chciały skorzystać z możliwości łączenia zespołów.
 4. W przypadku chęci stworzenia zespołu mieszanego, fakt ten należy zgłosić na etapie składania wniosku o wzięcie udziału w Konkursie. Chęć połączenia zespołów mogą sygnalizować zarówno Uczniowie, jak i Studenci. Wówczas, na prośbę Uczestników Konkursu, Organizator Konkursu pomoże poszukać wśród zgłoszonych Uczestników odpowiednich Partnerów i dokonać zmian w składach zespołów. Ze względu na formę Konkursu (online) nie będzie konieczności spotykania się zespołów.
 5. Osoby, które nie mają pary (a zatem nie spełniają wymogu minimalnej liczby osób tworzących zespół), mogą złożyć wniosek o wzięcie udziału w Konkursie, z prośbą o dołączenie do zespołu mieszanego lub znalezienie pary/dołączenie do istniejącego zespołu.
 6. W Konkursie nie mogą ̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich rodziny.

§ 4
CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 12.00, a kończy w dniu 25.05.2021 r. o godz. 12.00. Zgłoszenie zespołu musi nastąpić do dnia 06.05.2021 r. do godz. 16.00 na adres mailowy Organizatora – kolobrzeg@architectspl.com.
 2. Pełny Harmonogram Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie musi zawierać: (1) dane osobowe członków zespołu, (2) nr telefonu, (3) adres e‐mail, (4) nazwę uczelni lub szkoły reprezentowanej przez danego członka, (5) wyszczególnienie Lidera zespołu. W przypadku zespołu złożonego z osób niepełnoletnich, oprócz Lidera będącego członkiem zespołu, należy podać (5b) imię i nazwisko oraz adres e‐mail Nauczyciela, który sprawuje patronat nad Konkursem w danej szkole. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (6). W przypadku Uczniów szkół średnich i podstawowych zgoda Dyrekcji szkoły na reprezentowanie przez ucznia danej szkoły w Konkursie (7). Odpowiednie formularze będą dostępne na stronie internetowej opendata.gis.kolobrzeg.pl. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3a (dla Studentów) oraz Załącznik nr 3b (dla Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich), który zawiera również wzór zgody opiekuna prawnego oraz zgodę Dyrekcji szkoły, o których mowa powyżej.
 4. Okres od momentu zakończenia przyjmowania wniosków o udział w Konkursie, do momentu zakończenia przyjmowania gotowych Prac Konkursowych, tj. od 06.05.2021 r. do 25.05.2021 r., przeznaczony jest na pracę własną oraz uczestnictwo w spotkaniach online z Organizatorem Konkursu, podczas których przewiduje się uroczyste otwarcie Konkursu, szkolenia oraz sesje mentorskie/konsultacje dla Uczestników Konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi najpóźniej 08.06.2021 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną na podany przez niego adres lub telefonicznie na wskazany numer telefonu. Dodatkowo informacja o Zwycięzcy Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej opendata.gis.kolobrzeg.pl oraz gis.kolobrzeg.pl oraz na profilu projektu na platformie Facebook: https://www.facebook.com/KolobrzegSmartCity/.

§ 5
ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie Pracy Konkursowej, w formie cyfrowej, odpowiadającej na jeden z problemów ujętych w opracowanym przez Urząd Miasta Kołobrzeg Katalogu problemów i wyzwań miejskich (Katalog stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) i wykorzystującej Kołobrzeskie Otwarte Dane dostępne na stronie opendata.gis.kolobrzeg.pl.

  Praca Konkursowa musi składać się z:

  1. a) programu, aplikacji mobilnej lub internetowej
  2. oraz/lub
  3. b) prezentacji Power Point lub innej przedstawiającej pomysł na wykorzystanie Kołobrzeskich Otwartych Danych lub opis/działanie zgłoszonego do Konkursu programu, aplikacji mobilnej lub internetowej (nie więcej niż 20 slajdów),
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  1. 1) Zebranie zespołu (pojedyncze osoby poszukujące pary, oraz osoby chcące stworzyć zespoły mieszane opisane w § 3, Organizator będzie wspierał na etapie tworzenia zespołu poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z Uczestnikami Konkursu, którzy zadeklarowali chęć łączenia się w pary, przyjęcia do zespołu nowych członków, czy też tworzenie zespołów mieszanych. Odpowiednie deklaracje uczestnictwa, także niepełnych zespołów, można składać od 29.03.2021 r. na adres kolobrzeg@architectspl.com (odpowiednie zgody zawiera Załącznik nr 3a i 3b),
  2. oraz
  3. 2) Deklaracja udziału zespołu w szkoleniach i sesjach mentorskich w trybie online organizowanych przez Organizatora oraz Partnerów Konkursu. Celem szkoleń oraz sesji mentorskich jest pomoc w wypracowaniu jak najlepszego pomysłu na zagospodarowanie Kołobrzeskich Otwartych Danych (odpowiednie zgody zawiera Załącznik nr 3a i 3b).
 3. Uczestnicy Konkursu mogą przesłać maksymalnie jedną Pracę Konkursową.
 4. Prace Konkursowe należy przesłać najpóźniej do dnia 25.05.2021r do godz. 12.00., drogą elektroniczną na adres: kolobrzeg@architectspl.com.
 5. Praca Konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub normami obyczajowymi i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Prac, które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają przepisy prawa.
 7. Każda osoba oraz instytucja, w tym szkoła biorąca udział w Konkursie (poprzez wyrażenie zgody na reprezentowanie szkoły przez Ucznia), wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale w Konkursie (odpowiednie zgody zawiera Załącznik nr 3b).
 8. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację Prac zgłoszonych do Konkursu w całości lub części przez Organizatora i Urząd Miasta Kołobrzeg na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych w ramach działań promujących Konkurs, w szczególności w celu ogłoszenia wyników Konkursui zaprezentowania zwycięskich Prac (odpowiednie zgody zawiera Załącznik nr 4).
 9. Przesyłając Pracę Konkursową, należy załączyć oświadczenie (Załącznik nr 4), w którym Uczestnicy pełnoletni oświadczają w swoim imieniu, a w imieniu niepełnoletnich oświadczają ich prawni opiekunowie, iż twórcy lub współtwórcy Pracy Konkursowej, wyrazili zgodę na nieodpłatne korzystanie z pracy swojego autorstwa lub swojego podopiecznego, na potrzeby Konkursu, tj. do zgłoszenia Pracy Konkursowej, rozstrzygnięcia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców oraz na rozpowszechnianie Pracy poprzez jej publikację na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych Organizatora i Urzędu Miasta Kołobrzeg, w ramach działań promujących Konkurs oraz w celach archiwalnych, a także wyrazili w swoim imieniu lub swoich podopiecznych zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach działań związanych z Konkursem, która go zawiera, jak również wyrazili zgodę na udzielenie w ich imieniu licencji na rzecz Organizatora oraz Gminy Miasto Kołobrzeg do korzystania z prac ich podopiecznych będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie pól eksploatacji określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia przez Uczestnika praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa, ani dobrych obyczajów, a w przypadku roszczeń kierowanych wobec Organizatora, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uczestnik. Organizator poprzez szkolenia i sesje mentorskie wesprze zespoły konkursowe w dbaniu o to, aby Prace nie zawierały ww. naruszeń.
 11. Wymagania techniczne aplikacji: aplikacja może być stroną internetową (działającą pod najnowszą stabilną wersją Firefox lub Chrome), aplikacją mobilną Android bądź iOS, aplikacją (programem) na Windows, Mac OS X, Linux Ponadto, aplikacja musi spełniać następujące warunki (w zależności od wyboru formy):
  1. a) aplikacja w formie strony internetowej musi znajdować się na serwerze (np. tymczasowym) i pod ogólnodostępnym adresem,
  2. b) aplikacja w formie apki mobilnej Android musi być w formie pliku binarnego APK,na Google Play lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowaniabez dodatkowej konfiguracji),
  3. c) aplikacja w formie apki mobilnej iOS musi być na Apple Store lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
  4. d) aplikacja na Windows, Mac OS lub Linux musi być w formie binarnej odpowiedniej dla danego systemu lub formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji),
  5. e) jeżeli to wymagane, to do aplikacji należy dołączyć instrukcję instalacji, którą można przeprowadzić w ciągu 10 minut korzystając z ogólnodostępnych narzędzi. Organizator w ramach sesji mentorskich może pomóc zespołom w kwestiach technicznych dot. działania aplikacji.
 12. Wymagania techniczne prezentacji:
  1. a) prezentacja może być wykonana w programie typu MS Power Point, OpenOffice Impress lub analogicznym, przy czym format prezentacji mus być popularnie użytkowany i możliwy do zapisu na nośniku elektronicznym i odczytu bez konieczności ściągania przez Organizatora Konkursu dodatkowego oprogramowania, w szczególności płatnych licencji. Przedmiotem oceny nie jest forma prezentacji, tylko jej treść,
  2. b) prezentacja powinna zawierać pełen opis pomysłu i /lub aplikacji (programu) wraz z przypadkami zastosowania,
  3. c) prezentacja nie powinna zawierać więcej niż 20 slajdów (lub odpowiednik 20 slajdów).

§ 6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyborem najlepszej Pracy Konkursowej sprawuje Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) składająca się z przedstawicieli Organizatora, Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Partnerów Konkursu. Zasady działania Komisji Konkursowej stanowi Regulamin Komisji Konkursowej dostępny na stronie opendata.gis.kolobrzeg.pl oraz gis.kolobrzeg.pl.
 2. Spośród Prac Konkursowych Uczestników, którzy prześlą prace zgodne z niniejszym Regulaminem, Komisja Konkursowa wyłoni trzy zwycięskie prace spełniające łącznie wytyczne przedstawione w § 5 pkt 1 a) i b) oraz dwa wyróżnienia spełniające wytyczne przedstawione w § 5 pkt 1 b).
 3. W Konkursie przewidziana jest pula nagród o wartości 10.000 zł brutto ufundowana przez Urząd Miasta Kołobrzeg.
  1. Podział nagród:
  2. a) za Zwycięskie Prace Konkursowe w formie Dedykowanych programów, aplikacji www, lub aplikacji mobilnych oraz prezentacji spełniające wytyczne § 5 (pkt 1 a i b): 4.000 zł brutto za I miejsce, 3000 zł brutto za II miejsce, oraz 2000 zł brutto za III miejsce
  3. b) za Zwycięskie Prace Konkursowe w formie prezentacji spełniające wytyczne § 5 (pkt 1 b): po 500 zł brutto za wyróżnienie.

  Nagroda dla zespołów mieszanych będzie dzielona w proporcjach: 75% nagrody dla Studentów zwycięskiego zespołu, 25% dla Uczniów szkół podstawowych i/lub średnich). Nagrody w Konkursie otrzymają zespóły, których Prace Konkursowe Komisja oceni najwyżej. Dla zespołów , których aplikacje nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w § 5 lub przedstawią jedynie prezentację przewiduje się wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.

 4. Dopuszcza się inny podział nagród, w przypadku:
  • – niezłożenia przez Uczestników z danej grupy (Studenci i zespoły mieszane lub Uczniowie) żadnych Prac Konkursowych,
  • – złożenia mniejszej ilości Prac Konkursowych niż po 3 w każdej kategorii,
  • – złożenia Prac Konkursowych na zbliżonym poziomie i o zbliżonej tematyce (wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania środków przeznaczonych na nagrody w postaci wyróżnień, bez wskazywania pierwszego miejsca).
 5. Dokonując oceny zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria i punktację:

  W przypadku Dedykowanych programów, aplikacji www, lub aplikacji mobilnych:

  • a) przydatność społeczna – czy program mieści się w katalogu problemów i wyzwań miejskich i czy zostały wykorzystane Kołobrzeskie Otwarte Dane: 1‐8 pkt,
  • b) pomysł – jego unikatowość, kreatywność zespołu, niekonwencjonalne podejście do tematu: 1‐8 pkt,
  • c) wykonanie – część estetyczna i użytkowość – czy program łatwo i intuicyjnie się obsługuje lub czy dane zawarte są przedstawione przejrzyście: 1‐8 pkt,
  • d) wykorzystane technologie (punkty dodatkowe, które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość, kompatybilność z aplikacją Urzędu Miasta Kołobrzeg (Kołobrzeg RE:GENERACJA), ): 0‐3 pkt,
  • e) w przypadku zespołów mieszanych możliwość zdobycia dodatkowych punktów za: zaangażowanie wszystkich członków zespołu – wykazanie w jakich etapach tworzenia programu brali udział poszczególni członkowie zespołu i czy wszyscy zostali zaangażowani w chociaż 1 etap: 1‐5 pkt,

  Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 32 pkt
  W przypadku Prezentacji:

  • a) estetyka wykonania prezentacji 1‐3 pkt
  • b) atrakcyjne i zrozumiałe przedstawienie pomysłu i/lub działania aplikacji (programu) 1‐3 pkt

  Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 6 pkt
  Maksymalna punktacja ogólna (w przypadku realizacji elementów opisanych w § 5 (pkt 1 a i b): 38 pkt.

 6. Nagroda zostanie przekazana Autorom zwycięskich Prac Konkursowych przez Organizatora oraz Urząd Miasta Kołobrzeg, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż do dnia 30.06.2021 r.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamacje wpływające od Uczestników Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestnicy powinni składać drogą elektroniczną na adres e‐mail: kolobrzeg@architectspl.com.
 3. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osobowe i dokładny adres Uczestnika, adres e‐mail z którego dokonano zgłoszenia oraz dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji./li>
 5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 2 tygodni od daty ich otrzymania.
 6. O wynikach postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres e‐mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 8
DANE OSOBOWE i ICH PRZETWARZANIE (RODO)

 1. Zwycięzcy Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie w materiałach informacyjnych imienia i nazwiska Autorów Pracy Konkursowej, nazwy i adresu szkoły/uczelni, które reprezentują oraz klasy, w której uczą się Autorzy nagrodzonej Pracy Konkursowej. W przypadku Uczniów szkół podstawowych i średnich niezbędna jest również zgoda Nauczyciela, który sprawuje patronat nad Konkursem w danej szkole, na opublikowanie jego imienia i nazwiska (odpowiednie zgody zawiera Załącznik nr 3b).
 2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie, w celu i zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Organizator.
 3. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem.
 4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów. Urząd Miasta Kołobrzeg jest odbiorcą danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich zebrania.
 6. Każda osoba fizyczna, której dane będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 8. Szkoła biorąca udział w Konkursie wyrażając zgodę do reprezentowania jej przez danego ucznia oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób fizycznych uczestniczących z ramienia szkoły w Konkursie, w szczególności uczniów lub pracowników. Oświadczenie to zawiera się w Załączniku 3b.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na uprawnienia Uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

Załącznik nr 1 – Katalog problemów i wyzwań miejskich
Załącznik nr 2 – Harmonogram Konkursu
Załącznik nr 3a – Wzór formularza zgłoszenia uczestnictwa – dla Studentów
Załącznik nr 3b – Wzór formularza zgłoszenia uczestnictwa – dla Uczniów szkół podstawowych oraz Uczniów szkół średnich w Kołobrzegu
Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczeń wymaganych na etapie składania Pracy Konkursowej
Regulamin Sądu Konkursowego (Komisji Konkursowej)